[Traseiro]

Luke Hutchinson

1o Correia preta de Dan
Ki-Ki-ai Yamabushi Ryu Jujutsu

Leia meu Testimonial

[Traseiro]